07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 12:12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) αδειών χρήσης του λογισμικού ESET ENDPOINT SECURITY, με διετή διάρκεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Περιγραφή Αντικειμένου 

Προμήθεια χιλίων διακοσίων (1.200) αδειών χρήσης του λογισμικού ESET ENDPOINT SECURITY με διετή διάρκεια για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στον υπάρχοντα αριθμό συμπεριλαμβάνονται οι χίλιες εκατό (1.100) υπάρχουσες άδειες, οι οποίες λήγουν στις 5-02-2023 και εκατό (100) νέες άδειες που θα εγκατασταθούν μελλοντικά σε νέους Η/Υ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.  

Πιστοποιητικό Ποιότητας

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας, κατά τα ισχύοντα πρότυπα (ISO, ΕΝ, ΕΛΟΤ, TUV κ.λ.π.)

Κωδικός CPV

48760000-3 «Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς»

Προϋπολογισμός           χωρίς

Φ.Π.Α.

12.903,23 €.

Φ.Π.Α. 24%

   3.096,77 €.

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

16.000,00 €.

Χρηματοδότηση

Τακτικός Προϋπολογισμός,  Ε.Φ. 1039-501 και  Α.Λ.Ε.: 3140301001 (Αγορές λογισμικού υπολογιστών).

Διαδικασία ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση, βάσει του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.

Δικαιολογητικά για την ανάθεση και την πληρωμή

Φορολογική και       Ασφαλιστική Ενημερότητα             και             Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου,  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει .

Υποβολή προσφοράς

Η προσφορά  θα συνοδεύεται  από επιστολή κατάθεσης και θα υποβληθεί στο Γενικό Πρωτόκολλο, στο ισόγειο, του κτηρίου του ΥΠ.Υ.ΜΕ.  (Αναστάσεως 2, Παπάγου), σε κλειστό φάκελο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:  από 07:00΄ έως και 14:30΄.

Καταληκτική Ημερομηνία

Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023.

Κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν:

1.      Φόρος εισοδήματος, επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.  

2.      0,1% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος, υπέρ της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το ν. 4912/2022 (Α’ 59), η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., με ποσοστό 20% υπέρ του χαρτοσήμου.

Δημοσιότητα

Το παρόν θα αναρτηθεί:

1.      στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ (http://www.eprocurement.gov.gr)

2.      Στους  δικτυακούς τόπους της  Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gr  και www.ggde.gr 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 12:16